Archivo por días: 12 junio, 2012

AGENTE DE LA AUTORIDAD SU DEFINICIÓN

Agente de la autoridad: La Sentencia delT.S. de 5 de octubre de 1974 define al Agente de la Autoridad como «aquél que, por nombramiento competente, posee atribuciones de vigilancia  o policía  pública» y la del 18 de noviembre de 1992 del mismo alto tribunal entiende por Agentes de la Autoridad aquellas personas que por disposición legal o por nombramiento de quien para ello es competente, se hallan encargadas  del orden público y de la seguridad de las personas y cosas.

CONSULTA DEFINICIÓN DE AGENTE DE LA AUTORIDAD

Agente de la autoridad: La Sentencia delT.S. de 5 de octubre de 1974 define al Agente de la Autoridad como «aquél que, por nombramiento competente, posee atribuciones de vigilancia  o policía  pública» y la del 18 de noviembre de 1992 del mismo alto tribunal entiende por Agentes de la Autoridad aquellas personas que por disposición legal o por nombramiento de quien para ello es competente, se hallan encargadas  del orden público 

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional y formación en el analisis de riesgos en seguridad para que pueda toma la decisión màs adecuada a sus necesidades, disponemos de formación multidisciplinar, talento, inteligencia y creatividad para colaborar con eficiencia y eficacia en sus proyectos internacionalización de su empresa, porque nadie ignora que la implantación en el mercado exterior no se improvisa.

2012_GUIA TRAMITES MINISTERIO DEL INTERIOR.pdf 2012_GUIA TRAMITES MINISTERIO DEL INTERIOR.pdf
1657 kb   Ver   Descargar  

http://www.blogsiseguridad.com/y de la seguridad de las personas y cosas.

AGENTE DE LA AUTORIDAD SU DEFINICIÓN

Agente de la autoridad: La Sentencia delT.S. de 5 de octubre de 1974 define al Agente de la Autoridad como «aquél que, por nombramiento competente, posee atribuciones de vigilancia  o policía  pública» y la del 18 de noviembre de 1992 del mismo alto tribunal entiende por Agentes de la Autoridad aquellas personas que por disposición legal o por nombramiento de quien para ello es competente, se hallan encargadas  del orden público y de la seguridad de las personas y cosas.

SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA

Seguretat privada

Correspon a l’Institut homologar els programes formatius dels centres de formació del personal de seguretat privada. Així mateix, l’Institut organitza activitats de formació prèvia i de formació permanent del personal de la seguretat privada.

L’autorització dels centres de formació de personal de seguretat privada correspon a la Direcció General d’Administració de Seguretat.

JORNADAS AGENTES DE LA AUTORIDAD PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD

Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada

MOLLET DEL VALLÈS, 13 DE MARÇ DE 2012

Destinada a: directius, caps i responsables d’empreses, centres formatius, associacions i federacions del sector de la seguretat privada; responsables i personal tècnic dels serveis jurídics de la Generalitat, així com membres dels cossos de policia de Catalunya.

Codi: 2012/80.814.00058

 

Objectiu

Analitzar des de diferents perspectives la incidència que tindrà l’article 79 de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, que indica que el personal de seguretat privada pugui adquirir, en determinades circumstàncies, la codició d’agent de l’autoritat, com a col·laborador dels cossos de policia de Catalunya. Aquesta anàlisi farà èmfasi en els aspectes legals i àmbits d’aplicació de la norma.

 

 

Programa

8.30 h   Acollida i registre d’assistents

9 h        Benvinguda

             NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

9.15 h   Inauguració de la jornada

             FELIP PUIG I GODES, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya

9.30 h   Àmbits d’aplicació de la norma

             JOSEP M. FORTUNY OLIVÉ, subdirector general d’Ordenació i Inspecció del Departament de Territori i Sostenibilitat

 • Moderació i presentació:
  • MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • MARC PONS I AGUILAR, facultatiu de l’Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors de l’Institut

 

10.45 h  Pausa

11.15 h  Taula rodona. Nou escenari legal per a la seguretat privada

 • Moderadora ponent: MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior
  • Aspectes administratius: MARTA FERNÁNDEZ, inspectora en cap de l’Àrea Central de Policia Administrativa del cos de Mossos d’Esquadra
  • Aspectes de seguretat pública: TONI SÁNCHEZ, intendent en cap de la Divisió de Transports del cos de Mossos d’Esquadra

 

13.30 h Cloenda

 • ANDREU J. MARTÍNEZ I HERNÁNDEZ, director general d’Administració de Seguretat

 

 

 

Organització

Durada: 5 hores

Places: 300

Lloc de realització: auditori de l’edifici B de l’Institut

Horari marc: de 8.30 h a 14 h

Diploma: d’assistència

 

 

Inscripcions

 • El termini d’inscripció s’acaba el dimecres 7 de març de 2012.
 • Cal emplenar la sol·licitud que es troba en aquest web, a l’apartat de Serveis i tràmits > Formularis i sol·licituds > Inscripció a activitats formatives > Sol·licitud d’inscripció en jornades, seminaris i altres activitats.
 • Un cop emplenat el full s’ha de fer arribar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.) però cal avançar-lo per correu electrònic a l’adreça ispc.inscripcions.sij@gencat.cat o per fax al número 93 567 5030.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.

 

 

Preu

30,00 euros

 • N’està exempt de pagament el personal de la Generalitat de Catalunya.
 • L’import de la matrícula s’ha d’abonar, abans de l’inici de la jornada, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l’Institut és el 2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Caixa.
 • A l’hora de fer l’ingrés s’ha d’indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

 

 

Informació

Isabel Serra: 93 567 50 69 / iserra@gencat.cat

 

 

Normativa relacionada

 

Article 79

Addició de les disposicions addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003

S’afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:

«Setena. Personal de seguretat privada

 

 

1. D’acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l’Administració o d’entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l’Administració o ens públic d’acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S’han d’establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d’aquest personal.2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s’ha d’informar del nombre d’efectius del personal de seguretat privada esmentat que actua en cada municipi.

Vuitena. Autorització d’empreses de seguretat privada per la Generalitat

L’acreditació dels requisits exigits en el procediment d’autorització d’empreses de seguretat privada per part de la Generalitat es fa per mitjà d’una declaració responsable, en la forma que es determini per reglament. S’ha de comprovar la veracitat de la declaració en el termini de tres mesos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Data d’actualització: 12.03.2012

SEGURIDAD PRIVADA EN CATALUÑA

Seguretat privada

Correspon a l’Institut homologar els programes formatius dels centres de formació del personal de seguretat privada. Així mateix, l’Institut organitza activitats de formació prèvia i de formació permanent del personal de la seguretat privada.
L’autorització dels centres de formació de personal de seguretat privada correspon a la Direcció General d’Administració de Seguretat.

AGENTES DE LA AUTORIDAD VIGILANTES DE SEGURIDAD

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional y formación en el analisis de riesgos en seguridad para que pueda toma la decisión màs adecuada a sus necesidades, disponemos de formación multidisciplinar, talento, inteligencia y creatividad para colaborar con eficiencia y eficacia en sus proyectos internacionalización de su empresa, porque nadie ignora que la implantación en el mercado exterior no se improvisa.CONSIDERA ESTA ORGANIZACIÓN QUE ES NECESARIA LA RESTITUCIÓN INMEDIATA del carácter de Agentes de la Autoridad para los Vigilantes de Seguridad. Desde el nacimiento de la Seguridad Privada, siempre tuvimos reconocido el carácter de Agentes de la Autoridad, hasta que la actual Ley de Seguridad Privada del año 1992 nos la quitó, sin tener esto el más mínimo sentido, pues con esta Ley se exige mucho más a los profesionales de la Seguridad Privada, tanto para poder ingresar, como una vez empiezas a ejercer ya que todos los años el vigilante está obligado a realizar unos cursos de reciclaje. Por lo tanto, nuestra formación y preparación en materia de Seguridad es más que suficiente.
Los profesionales de la seguridad somos conscientes de la responsabilidad que ello conlleva y la asumimos,  es necesario una mayor formación que pasa porque la formación de seguridad privada sea reglada de form oficial por el Ministerio de Educación como otra formación profesional al uso, para una necesaria profesionalización de forma definitiva de este sector que todos queremos como propio.
Para mayor información sobre las convalidaciones de estudios para acceder a la formación de  vigilantes de seguridad:http://www.siseguridad.es/colaboradores/BOE-A-2009-10054.pdf

CONDICIÓN DE AGENTE DE LA AUTORIDAD DE VIGILANTES DE SEGURIDAD GENERALITAT

Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada

MOLLET DEL VALLÈS, 13 DE MARÇ DE 2012
Destinada a: directius, caps i responsables d’empreses, centres formatius, associacions i federacions del sector de la seguretat privada; responsables i personal tècnic dels serveis jurídics de la Generalitat, així com membres dels cossos de policia de Catalunya.
Codi: 2012/80.814.00058

Objectiu

Analitzar des de diferents perspectives la incidència que tindrà l’article 79 de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, que indica que el personal de seguretat privada pugui adquirir, en determinades circumstàncies, la codició d’agent de l’autoritat, com a col·laborador dels cossos de policia de Catalunya. Aquesta anàlisi farà èmfasi en els aspectes legals i àmbits d’aplicació de la norma.

Programa

8.30 h   Acollida i registre d’assistents
9 h        Benvinguda
             NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
9.15 h   Inauguració de la jornada
             FELIP PUIG I GODES, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
9.30 h   Àmbits d’aplicació de la norma
             JOSEP M. FORTUNY OLIVÉ, subdirector general d’Ordenació i Inspecció del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Moderació i presentació:
  • MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • MARC PONS I AGUILAR, facultatiu de l’Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors de l’Institut
10.45 h  Pausa
11.15 h  Taula rodona. Nou escenari legal per a la seguretat privada
 • Moderadora ponent: MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior
  • Aspectes administratius: MARTA FERNÁNDEZ, inspectora en cap de l’Àrea Central de Policia Administrativa del cos de Mossos d’Esquadra
  • Aspectes de seguretat pública: TONI SÁNCHEZ, intendent en cap de la Divisió de Transports del cos de Mossos d’Esquadra
13.30 h Cloenda
 • ANDREU J. MARTÍNEZ I HERNÁNDEZ, director general d’Administració de Seguretat

Organització

Durada: 5 hores
Places: 300
Lloc de realització: auditori de l’edifici B de l’Institut
Horari marc: de 8.30 h a 14 h
Diploma: d’assistència

Inscripcions

 • El termini d’inscripció s’acaba el dimecres 7 de març de 2012.
 • Cal emplenar la sol·licitud que es troba en aquest web, a l’apartat de Serveis i tràmits > Formularis i sol·licituds > Inscripció a activitats formatives > Sol·licitud d’inscripció en jornades, seminaris i altres activitats.
 • Un cop emplenat el full s’ha de fer arribar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.) però cal avançar-lo per correu electrònic a l’adreça ispc.inscripcions.sij@gencat.cat o per fax al número 93 567 5030.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.
 • Preu

  30,00 euros
  • N’està exempt de pagament el personal de la Generalitat de Catalunya.
  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar, abans de l’inici de la jornada, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l’Institut és el 2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Caixa.
  • A l’hora de fer l’ingrés s’ha d’indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

  Informació

  Isabel Serra: 93 567 50 69 / iserra@gencat.cat

  Normativa relacionada

  Article 79
  Addició de les disposicions addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003
  S’afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:
  «Setena. Personal de seguretat privada

  1. D’acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l’Administració o d’entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l’Administració o ens públic d’acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S’han d’establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d’aquest personal.

  2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s’ha d’informar del nombre d’efectius del personal de seguretat privada esmentat que actua en cada municipi.
  Vuitena. Autorització d’empreses de seguretat privada per la Generalitat
  L’acreditació dels requisits exigits en el procediment d’autorització d’empreses de seguretat privada per part de la Generalitat es fa per mitjà d’una declaració responsable, en la forma que es determini per reglament. S’ha de comprovar la veracitat de la declaració en el termini de tres mesos.”

  Data d’actualització: 12.03.2012

CONSULTA SON AGENTES DE LA AUTORIDAD VIGILANTES DE SEGURIDAD COMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

Convocatoria 2012 Instructores de tiro

MOLLET DEL VALLÈS, 13 DE MARÇ DE 2012

Destinada a: directius, caps i responsables d’empreses, centres formatius, associacions i federacions del sector de la seguretat privada; responsables i personal tècnic dels serveis jurídics de la Generalitat, així com membres dels cossos de policia de Catalunya.
Codi: 2012/80.814.00058

Objectiu

Analitzar des de diferents perspectives la incidència que tindrà l’article 79 de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, que indica que el personal de seguretat privada pugui adquirir, en determinades circumstàncies, la codició d’agent de l’autoritat, com a col·laborador dels cossos de policia de Catalunya. Aquesta anàlisi farà èmfasi en els aspectes legals i àmbits d’aplicació de la norma.

Programa

8.30 h   Acollida i registre d’assistents
9 h        Benvinguda
             NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
9.15 h   Inauguració de la jornada
             FELIP PUIG I GODES, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
9.30 h   Àmbits d’aplicació de la norma
             JOSEP M. FORTUNY OLIVÉ, subdirector general d’Ordenació i Inspecció del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Moderació i presentació:
  • MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • MARC PONS I AGUILAR, facultatiu de l’Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors de l’Institut
10.45 h  Pausa
11.15 h  Taula rodona. Nou escenari legal per a la seguretat privada
 • Moderadora ponent: MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior
  • Aspectes administratius: MARTA FERNÁNDEZ, inspectora en cap de l’Àrea Central de Policia Administrativa del cos de Mossos d’Esquadra
  • Aspectes de seguretat pública: TONI SÁNCHEZ, intendent en cap de la Divisió de Transports del cos de Mossos d’Esquadra
13.30 h Cloenda
 • ANDREU J. MARTÍNEZ I HERNÁNDEZ, director general d’Administració de Seguretat

Organització

Durada: 5 hores
Places: 300
Lloc de realització: auditori de l’edifici B de l’Institut
Horari marc: de 8.30 h a 14 h
Diploma: d’assistència

Inscripcions

 • El termini d’inscripció s’acaba el dimecres 7 de març de 2012.
 • Cal emplenar la sol·licitud que es troba en aquest web, a l’apartat de Serveis i tràmits > Formularis i sol·licituds > Inscripció a activitats formatives > Sol·licitud d’inscripció en jornades, seminaris i altres activitats.
 • Un cop emplenat el full s’ha de fer arribar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.) però cal avançar-lo per correu electrònic a l’adreça ispc.inscripcions.sij@gencat.cat o per fax al número 93 567 5030.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.
 • Preu

  30,00 euros
  • N’està exempt de pagament el personal de la Generalitat de Catalunya.
  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar, abans de l’inici de la jornada, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l’Institut és el 2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Caixa.
  • A l’hora de fer l’ingrés s’ha d’indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

  Informació

  Isabel Serra: 93 567 50 69 / iserra@gencat.cat

  Normativa relacionada

  Article 79
  Addició de les disposicions addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003
  S’afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:
  «Setena. Personal de seguretat privada

  1. D’acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l’Administració o d’entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l’Administració o ens públic d’acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S’han d’establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d’aquest personal.

  2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s’ha d’informar del nombre d’efectius del personal de seguretat privada esmentat que actua en cada municipi.
  Vuitena. Autorització d’empreses de seguretat privada per la Generalitat
  L’acreditació dels requisits exigits en el procediment d’autorització d’empreses de seguretat privada per part de la Generalitat es fa per mitjà d’una declaració responsable, en la forma que es determini per reglament. S’ha de comprovar la veracitat de la declaració en el termini de tres mesos.”

  Data d’actualització: 12.03.2012

CONSULTA AGENTE DE LA AUTORIDAD DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN CATALUÑA

Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada

MOLLET DEL VALLÈS, 13 DE MARÇ DE 2012
Destinada a: directius, caps i responsables d’empreses, centres formatius, associacions i federacions del sector de la seguretat privada; responsables i personal tècnic dels serveis jurídics de la Generalitat, així com membres dels cossos de policia de Catalunya.
Codi: 2012/80.814.00058

Contenido Relacionado


¿QUIÉNES SOMOS? SISEGURIDAD.ES un grupo de expertos profesionales de la seguridad privada que tenemos como objetivos constituir un foro de analisis, reflexión, cooperación activa para la prevención de riesgos promover la filosofia y cultura de la seguridad con nuestra experiencia y formación en seguridad privada estamos acreditados por el Ministerio de Interior su Dirección General de la Policia como Directores de Seguridad , disponemos de formación y experiencia multidisciplinar para ser sus consultores en la creación de un Departamento de Seguridad en su Empresa o asesorar al ya constituido, como redactar proyectos de seguridad canalizando sus sugerencias y propuestas impulsando una cooperación activa entre Uds. como responsables de empresas y instituciones privadas y públicas.

  Objectiu

  Analitzar des de diferents perspectives la incidència que tindrà l’article 79 de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, que indica que el personal de seguretat privada pugui adquirir, en determinades circumstàncies, la codició d’agent de l’autoritat, com a col·laborador dels cossos de policia de Catalunya. Aquesta anàlisi farà èmfasi en els aspectes legals i àmbits d’aplicació de la norma.

  Programa

  8.30 h   Acollida i registre d’assistents
  9 h        Benvinguda
               NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
  9.15 h   Inauguració de la jornada
               FELIP PUIG I GODES, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
  9.30 h   Àmbits d’aplicació de la norma
               JOSEP M. FORTUNY OLIVÉ, subdirector general d’Ordenació i Inspecció del Departament de Territori i Sostenibilitat
  • Moderació i presentació:
   • MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
   • MARC PONS I AGUILAR, facultatiu de l’Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors de l’Institut
  10.45 h  Pausa
  11.15 h  Taula rodona. Nou escenari legal per a la seguretat privada
  • Moderadora ponent: MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
   • Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior
   • Aspectes administratius: MARTA FERNÁNDEZ, inspectora en cap de l’Àrea Central de Policia Administrativa del cos de Mossos d’Esquadra
   • Aspectes de seguretat pública: TONI SÁNCHEZ, intendent en cap de la Divisió de Transports del cos de Mossos d’Esquadra
  13.30 h Cloenda
  • ANDREU J. MARTÍNEZ I HERNÁNDEZ, director general d’Administració de Seguretat

  Organització

  Durada: 5 hores
  Places: 300
  Lloc de realització: auditori de l’edifici B de l’Institut
  Horari marc: de 8.30 h a 14 h
  Diploma: d’assistència

  Inscripcions

  • El termini d’inscripció s’acaba el dimecres 7 de març de 2012.
  • Cal emplenar la sol·licitud que es troba en aquest web, a l’apartat de Serveis i tràmits > Formularis i sol·licituds > Inscripció a activitats formatives > Sol·licitud d’inscripció en jornades, seminaris i altres activitats.
  • Un cop emplenat el full s’ha de fer arribar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.) però cal avançar-lo per correu electrònic a l’adreça ispc.inscripcions.sij@gencat.cat o per fax al número 93 567 5030.
  • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
  • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
  • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.
  • Preu

   30,00 euros
   • N’està exempt de pagament el personal de la Generalitat de Catalunya.
   • L’import de la matrícula s’ha d’abonar, abans de l’inici de la jornada, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l’Institut és el 2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Caixa.
   • A l’hora de fer l’ingrés s’ha d’indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

   Informació

   Isabel Serra: 93 567 50 69 / iserra@gencat.cat

   Normativa relacionada

   Article 79
   Addició de les disposicions addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003
   S’afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:
   «Setena. Personal de seguretat privada

   1. D’acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l’Administració o d’entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l’Administració o ens públic d’acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S’han d’establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d’aquest personal.

   2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s’ha d’informar del nombre d’efectius del personal de seguretat privada esmentat que actua en cada municipi.
   Vuitena. Autorització d’empreses de seguretat privada per la Generalitat
   L’acreditació dels requisits exigits en el procediment d’autorització d’empreses de seguretat privada per part de la Generalitat es fa per mitjà d’una declaració responsable, en la forma que es determini per reglament. S’ha de comprovar la veracitat de la declaració en el termini de tres mesos.”

   Data d’actualització: 12.03.2012