Archivo por días: 27 junio, 2012

UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2012

Institut de Seguretat Pública de Catalunya  >  Àmbits d’actuació  >  Formació  >  Jornada. L’escena del crim

L’escena del crim

UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2012

Objectiu

Donar a conèixer les tècniques criminalístiques que aplica en l’àmbit forense la Policia Científica de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

 

Programa

 • Estructura dels laboratoris criminalístics
 • Àrees d’especialització
 • Estudi i tractament d’indicis
 • Sistemes d’identificació
 • Balística
 • Laboratori ADN

La jornada es complementarà amb una visita als laboratoris de criminalística de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (18 de juliol)

 

Coordinació

Daniel Martínez Ortega. Inspector de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Sotscap de la Divisió de Policia Científica de la Comissaria d’Investigació Criminal

 

Organització

 • Dates de realització: 
  • Jornada: dilluns 16 de juliol
  • Visita als laboratoris: dimecres 18 de juliol
 • Durada: 8 hores
 • Horari: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
 • Lloc de realització: facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL) – c/ Valldonzella, 23 – 08001 Barcelona

 

Matrícula

 • Del 7 de maig al 27 de juny de 2012 (ambdós inclosos)
 • Matrícula presencial:
  • Rectoria de la Universitat Ramon Llull: c/Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
 • Matrícula virtual: http://universitatestiu.url.edu/ca/

S’aplicarà una reducció sobre el preu general de la matrícula a totes les persones que provinguin de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

Més informació

http://universitatestiu.url.edu/
Tel. 93 602 22 40 / 00
a/e ue@url.edu 

Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior

Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6035/11362090.pdf

MOLLET DEL VALLÈS, 13 DE MARÇ DE 2012
Destinada a: directius, caps i responsables d’empreses, centres formatius, associacions i federacions del sector de la seguretat privada; responsables i personal tècnic dels serveis jurídics de la Generalitat, així com membres dels cossos de policia de Catalunya.
Codi: 2012/80.814.00058

Objectiu

Analitzar des de diferents perspectives la incidència que tindrà l’article 79 de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, que indica que el personal de seguretat privada pugui adquirir, en determinades circumstàncies, la codició d’agent de l’autoritat, com a col·laborador dels cossos de policia de Catalunya. Aquesta anàlisi farà èmfasi en els aspectes legals i àmbits d’aplicació de la norma.

Programa

8.30 h   Acollida i registre d’assistents
9 h        Benvinguda
             NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
9.15 h   Inauguració de la jornada
             FELIP PUIG I GODES, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
9.30 h   Àmbits d’aplicació de la norma
             JOSEP M. FORTUNY OLIVÉ, subdirector general d’Ordenació i Inspecció del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Moderació i presentació:
  • MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • MARC PONS I AGUILAR, facultatiu de l’Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors de l’Institut

10.45 h  Pausa
11.15 h  Taula rodona. Nou escenari legal per a la seguretat privada

 • Moderadora ponent: MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior
  • Aspectes administratius: MARTA FERNÁNDEZ, inspectora en cap de l’Àrea Central de Policia Administrativa del cos de Mossos d’Esquadra
  • Aspectes de seguretat pública: TONI SÁNCHEZ, intendent en cap de la Divisió de Transports del cos de Mossos d’Esquadra

13.30 h Cloenda

 • ANDREU J. MARTÍNEZ I HERNÁNDEZ, director general d’Administració de Seguretat

Organització

Durada: 5 hores
Places: 300
Lloc de realització: auditori de l’edifici B de l’Institut
Horari marc: de 8.30 h a 14 h
Diploma: d’assistència

Inscripcions

 • El termini d’inscripció s’acaba el dimecres 7 de març de 2012.
 • Cal emplenar la sol·licitud que es troba en aquest web, a l’apartat de Serveis i tràmits > Formularis i sol·licituds > Inscripció a activitats formatives > Sol·licitud d’inscripció en jornades, seminaris i altres activitats.
 • Un cop emplenat el full s’ha de fer arribar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.) però cal avançar-lo per correu electrònic a l’adreça ispc.inscripcions.sij@gencat.cat o per fax al número 93 567 5030.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.
 • Preu

  30,00 euros
  • N’està exempt de pagament el personal de la Generalitat de Catalunya.
  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar, abans de l’inici de la jornada, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l’Institut és el 2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Caixa.
  • A l’hora de fer l’ingrés s’ha d’indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

  Informació

  Isabel Serra: 93 567 50 69 / iserra@gencat.cat

  Normativa relacionada

  Article 79
  Addició de les disposicions addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003
  S’afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:
  «Setena. Personal de seguretat privada

  1. D’acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l’Administració o d’entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l’Administració o ens públic d’acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S’han d’establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d’aquest personal.

  2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s’ha d’informar del nombre d’efectius del personal de seguretat privada esmentat que actua en cada municipi.
  Vuitena. Autorització d’empreses de seguretat privada per la Generalitat
  L’acreditació dels requisits exigits en el procediment d’autorització d’empreses de seguretat privada per part de la Generalitat es fa per mitjà d’una declaració responsable, en la forma que es determini per reglament. S’ha de comprovar la veracitat de la declaració en el termini de tres mesos.”

Personal de seguretat privada: Jornada Generalitat ISCP sobre la condición de agente de la autoridad

Institut de Seguretat Pública de Catalunya  >  Àmbits d’actuació  >  Formació  >  Personal de seguretat privada

Seguretat privada

Correspon a l’Institut homologar els programes formatius dels centres de formació del personal de seguretat privada. Així mateix, l’Institut organitza activitats de formació prèvia i de formació permanent del personal de la seguretat privada.
Editado por la  Unidad Central de Seguridad Privada
http://www.siseguridad.es/colaboradores/boletin-34.pdf

L’autorització dels centres de formació de personal de seguretat privada correspon a la Direcció General d’Administració de Seguretat.

UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2012

Institut de Seguretat Pública de Catalunya  >  Àmbits d’actuació  >  Formació  >  Jornada. L’escena del crim

L’escena del crim

UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2012
Dilluns 16 de juliol
Aquesta jornada s’ha organitzat fruit del conveni entre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i la Universitat Ramon Llull.

Objectiu

Donar a conèixer les tècniques criminalístiques que aplica en l’àmbit forense la Policia Científica de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

 

Programa

 • Estructura dels laboratoris criminalístics
 • Àrees d’especialització
 • Estudi i tractament d’indicis
 • Sistemes d’identificació
 • Balística
 • Laboratori ADN

La jornada es complementarà amb una visita als laboratoris de criminalística de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (18 de juliol)

 

Coordinació

Daniel Martínez Ortega. Inspector de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Sotscap de la Divisió de Policia Científica de la Comissaria d’Investigació Criminal

 

Organització

 • Dates de realització: 
  • Jornada: dilluns 16 de juliol
  • Visita als laboratoris: dimecres 18 de juliol
 • Durada: 8 hores
 • Horari: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
 • Lloc de realització: facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL) – c/ Valldonzella, 23 – 08001 Barcelona

 

Matrícula

 • Del 7 de maig al 27 de juny de 2012 (ambdós inclosos)
 • Matrícula presencial:
  • Rectoria de la Universitat Ramon Llull: c/Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
 • Matrícula virtual: http://universitatestiu.url.edu/ca/

S’aplicarà una reducció sobre el preu general de la matrícula a totes les persones que provinguin de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

Més informació

http://universitatestiu.url.edu/
Tel. 93 602 22 40 / 00
a/e ue@url.edu 

 http://www.siseguridad.es/index.php/que-hacemos

Aquesta jornada s’ha organitzat fruit del conveni entre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i la Universitat Ramon Llull.

L’escena del crim

UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2012
Dilluns 16 de juliol
Aquesta jornada s’ha organitzat fruit del conveni entre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i la Universitat Ramon Llull.

Objectiu

Donar a conèixer les tècniques criminalístiques que aplica en l’àmbit forense la Policia Científica de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Programa

 • Estructura dels laboratoris criminalístics
 • Àrees d’especialització
 • Estudi i tractament d’indicis
 • Sistemes d’identificació
 • Balística
 • Laboratori ADN

La jornada es complementarà amb una visita als laboratoris de criminalística de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (18 de juliol)

Coordinació

Daniel Martínez Ortega. Inspector de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Sotscap de la Divisió de Policia Científica de la Comissaria d’Investigació Criminal

Organització

 • Dates de realització: 
  • Jornada: dilluns 16 de juliol
  • Visita als laboratoris: dimecres 18 de juliol
 • Durada: 8 hores
 • Horari: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
 • Lloc de realització: facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL) – c/ Valldonzella, 23 – 08001 Barcelona

Matrícula

 • Del 7 de maig al 27 de juny de 2012 (ambdós inclosos)
 • Matrícula presencial:
  • Rectoria de la Universitat Ramon Llull: c/Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
 • Matrícula virtual: http://universitatestiu.url.edu/ca/

S’aplicarà una reducció sobre el preu general de la matrícula a totes les persones que provinguin de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Més informació

http://universitatestiu.url.edu/
Tel. 93 602 22 40 / 00
a/e ue@url.edu 

Personal de seguretat privada Seguretat privada

Personal de seguretat privada

Seguretat privada

Correspon a l’Institut homologar els programes formatius dels centres de formació del personal de seguretat privada. Així mateix, l’Institut organitza activitats de formació prèvia i de formació permanent del personal de la seguretat privada.
L’autorització dels centres de formació de personal de seguretat privada correspon a la Direcció General d’Administració de Seguretat.

Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada
Destinada a: directius, caps i responsables d’empreses, centres formatius, associacions i federacions del sector de la seguretat privada… Termini d’inscripció: fins al 7 de març.

ESCOLA DE POLICIA CATALUNYA

Escola de Policia de Catalunya

A l’Escola de Policia de Catalunya s’organitzen les activitats formatives adreçades als cossos de policia de Catalunya ―és a dir, la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i les policies locals―, als vigilants i auxiliars de la policia local, i també als integrants d’altres estructures professionals amb funcions de seguretat pública al servei de les institucions pròpies de Catalunya.

Situació, horaris i atenció al públic del centre CCS

Situació, horaris i atenció al públic

Situació i accessos

Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
08100 – Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
 • RENFE, línia de rodalies R-3 (l’Hospitalet de Llobregat-Barcelona-Vic): estació de Parets del Vallès
 • Autopista C-33, sortida 2
 • Autopista AP-7, sortida 14 (procedència nord) o sortida 15 (procedència sud)
 • Carretera C-17, sortida Parets del Vallès (BV-1604)

Coordenades geogràfiques
41º 33′ 15» N
2º 13′ 35» E

Horari d’obertura i atenció al públic

De dilluns a dijous de 8.30 h a 19 h
Els divendres de 8.30 h a 15 h
El mes de juliol i la primera quinzena de setembre de 9 h a 14 h
El mes d’agost està tancat.

Contacte

Tel. 93 567 50 31
Fax 93 552 40 97
A/e ccs@gencat.cat 

CENTRE DE CONEIXEMENT DE LA SEGURETAT

Centre de Coneixement de la Seguretat

Centre de Coneixement de la Seguretat
El Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS) està especialitzat en l’àmbit de la seguretat.
 • Recull, organitza i posa a disposició del públic la informació bibliogràfica i documental relativa a la seguretat;
 • Dóna suport a les activitats de docència, aprenentatge i recerca de l’Institut
 • Col·labora en la difusió de la recerca de l’Institut

El CCS és membre de la World Criminal Justice Library Network. Aquesta xarxa té la missió de promoure l’intercanvi d’informació relativa a la seguretat i la justícia criminal, i també la col·laboració de serveis d’àmbit mundial entre els centres especialitzats que en formen part.

Destinataris:
És obert als operadors que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya (els professionals de la Policia de Catalunya, dels cossos de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, dels cossos de protecció civil i del Cos d’Agents Rurals), els investigadors acreditats i persones externes autoritzades.
També en són usuaris tots els membres de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya: estudiants, personal docent i personal d’administració i serveis.
 • Serveis  

  Atenció personalitzada, préstec personal i interbibliotecari, recerca personalitzada de documentació, consulta de bases de dades especialitzades, accés a Internet, autoservei de reprografia, visites guiades.

  Catàleg propi del Centre de Coneixement de la Seguretat, integrat dins el Catàleg de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG).

  Fons documental

  Fons documental general, fons local, hemeroteca, cartoteca i accés als repositoris RACO i RECERCAT.


El CCS elabora i difon productes documentals: sumaris de revistes, dossiers temàtics i novetats bibliogràfiques per àmbits temàtics.

Formulari de consulta del centre de documentació i de sol·licitud de préstec interbibliotecari (per a biblioteques i centres de documentació).

Accés al Delicious de l’ISPC i a altres centres de documentació sobre seguretat.

SITUACION Y ACCESOS DEL ISPC INSTITUT DE SEGURETAT

Situació i accessos

Situació i accessos
A
RENFE, línia de rodalies R3 (l’Hospitalet de Llobregat – Barcelona – Vic)
Baixeu a l’estació de Parets del Vallès.
A l’andana est, hi ha una porta d’accés directe a l’Institut.
Horaris d’obertura de la porta d’accés
A partir del 4 de juny:
 • juny, juliol i setembre: de 7 h a 9.30 h  / de 14.30 h a 15.30 h / de 17 h a 19 h
 • agost: de 7.30 h a 8.45 h / de 14.30 h a 15.30 h

Arribar amb cotxe a l’entrada principal de l’Institut

Procedència AP-7 sud
Deixeu l’autopista a la sortida 15: Mollet del Vallès centre / C-17 Parets – Vic – La Llagosta.
Situeu-vos al carril de la dreta, cap a la C-17, en direcció Parets – Vic.
Al cap d’uns 150 metres, en una rotonda es gira a l’esquerra per agafar aquesta via.
Un cop a la C-17, s’ha de prendre la sortida de Parets del Vallès.
A la cruïlla, gireu a l’esquerra. Es passa per un pont damunt la C-17. Seguiu recte en direcció a Parets del Vallès.
A uns 20 metres hi ha un carrer a l’esquerra: preneu-lo i continueu fins a l’entrada principal de l’Institut.

Procedència AP-7 nord
Deixeu l’autopista a la sortida 14: Vic – Granollers.
Seguiu per la C-17 en direcció a Granollers – Vic.
A 1 km hi ha la sortida Parets-Centre. En aquest punt cal canviar de sentit.
Seguiu per la C-17, ara en sentit Barcelona.
Al km 14 de la C-17 cal prendre la sortida Parets del Vallès.
En arribar a la cruïlla (pont), gireu a la dreta cap al centre de Parets.
A uns 20 metres hi ha un carrer a l’esquerra: preneu-lo i continueu fins a l’entrada principal de l’Institut.

Arribar amb cotxe a l’entrada del Tir i al pàrquing d’alumnes

Entrada per tir
Procedència nord

Procedència sud