Habilitació del personal de control d’accés de locals d’espectacles i activitats recreatives i mòduls formatius


Habilitació del personal de control d’accés de locals d’espectacles i activitats recreatives i mòduls formatius

Informació general
S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais oberts al públic d’espectacles públics musicals o activitats recreatives musicals, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadors d’aquestes activitats.

La dependència i responsabilitat del personal de control d’accés amb la persona titular o l’organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l’espectacle públic o activitat recreativa amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d’accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s’hagin contractat directament o per mitjà d’una empresa proveïdora d’aquests serveis.

Proves
Per obtenir l’habilitació de personal de control d’accés les persones interessades han de:

– Haver realitzat els cursos de formació segons el temari amb la durada prevista a l’annex V punt 4 (Decret 112/2010, de 31 de d’agost). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d’espectacles i activitats recreatives. En la comunicació s’ha d’acreditar que el centre està degudament habilitat per les autoritats competents de l’Administració de la Generalitat i, acreditar els requisits que estableix l’annex V, punts 1.b) i 1c) de l’esmentat decret.

– Superar les proves de selecció que realitza la direcció general competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, les quals han de tractar sobre els mòduls de coneixements i caràcter pràctic que es determinen a l’annex V esmentat.

Identificació del personal de control d’accés
1. El personal de control d’accés ha d’estar identificat portant de manera visible un distintiu amb la llegenda «Personal de control d’accés» en el qual han de constar les dades que s’especifiquen a l’article relatiu a l’habilitació.

2. Durant les inspeccions, el personal de control ha de mostrar el carnet quan li sigui requerit.

Observacions

Contingut dels mòduls:

Mòdul de coneixementsEls objectius del mòdul de coneixements són els següents:
 Capacitar i dotar de coneixements jurídics les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació, com també dels coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya.
 Conèixer les funcions, les responsabilitats i les tasques del personal de control d’accés.
 Saber integrar els coneixements teòrics necessaris per fer-ne una correcta aplicació a les situacions que es puguin plantejar.
La durada d’aquest mòdul ha de ser de 35 hores.

Mòdul de caràcter pràcticEls objectius del mòdul de caràcter pràctic són els següents:
 Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant de situacions violentes o conflictives.
 Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.
 Conèixer i aprendre a aplicar correctament les tècniques per respondre més bàsiques de primers auxilis, tenint en compte les lesions produïdes i les persones afectades, així com les situacions de risc per a la salut que es puguin produir.
 Aprendre tècniques d’autocontrol, d’atenció a la clientela i d’habilitats socials.
 Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir i resoldre incidents de manera efectiva i eficaç.
La durada d’aquest mòdul ha de ser de 25 hores.

Programes:

Programa de mòdul de coneixementsTema 1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d’accés a determinats establiments d’espectacles i activitats recreatives, segons el Reglament (Decret 112/2010, de 31 d’agost).
Tema 2. Principi d’igualtat i prohibició de discriminació d’accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. Regulació del dret d’admissió de conformitat amb el Reglament.
Tema 3. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d’autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermeria, tot d’acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
Tema 4. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s’ha de lliurar, model oficial i manera d’omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons el que determinen aquest Reglament i la normativa específica en aquesta matèria.
Tema 5. Horaris de tancament, d’acord amb aquest Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
Tema 6. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d’edat. Les discoteques de joventut. Tot d’acord amb el Reglament i la resta de normativa aplicable.
Tema 7. Prohibició d’armes i d’objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d’acord amb el Reglament i la resta de normativa aplicable.

Programa de mòdul de caràcter pràctic La realització d’un curs de primers auxilis, per atendre situacions d’assistència sanitària immediata, conceptes bàsics de primers auxilis.
Formació sobre l’actuació que cal seguir en situacions de perill per a les persones, Desenvolupament de les habilitats i de les destreses necessàries en la interactuació personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes dels clients de les sales de festes i espectacles amb l’objectiu de prevenir situacions de riscos específics i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.
Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals, dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d’embriaguesa per haver consumit alcohol o d’intoxicació per estupefaents o d’altres substàncies, així com d’altres situacions previsibles.
Formació sobre les tècniques bàsiques d’autocontrol i de defensa personal, en situacions de necessitat extrema. Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixen en el sector. Reconeixement de les situacions de risc amb l’objectiu d’esmorteir els seus efectes.

Video informativo: Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia
Dejar un comentario
http://es.linkedin.com/in/julianfloresgarcia

30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

Para mayor información sobre consultoria de seguridad en el enlace:
http://www.siseguridad.es/index.php/que-hacemos

Los tres pilares del crecimiento inteligente

Entitat responsable

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *